WYDARZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TPMHN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

24.04.2022 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

początek obrad:

w I terminie - 11.00

w II terminie - 11.15

Prosimy o potwierdzenie obecności do 22.04.2022

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia TPMHN.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji: Wyborczej,  Mandatowo - skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja.

8. Udzielenie absolutorium.

9. Propozycje zmian w Statucie.

10. Wybory: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. Ukonstytuowanie nowych organów TPMHN.

12. Wolne wnioski.

13. Uchwała programowa.

14. Zakończenie obrad

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich konto nr: 16 2030 0045 1110 0000 0401 4550