WYDARZENIA

IX Walne Zgromadzenie TPMHN

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM HYMNU NARODOWEGO 
W BĘDOMINIE

zaprasza na:

IX WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się 25.11.2017 
w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

początek obrad:
w I terminie     - 10.00
w II terminie    - 10.15

Prosimy o potwierdzenie obecności do 22.11.2017
na adres e-mail: mhn@mng.gda.pl
lub tel.: 58 687 71 83

Porządek obrad:

1. Otwarcie IX Walnego Zgromadzenia TPMHN.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji: Wyborczej,  Mandatowo - skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium.
9. Propozycje zmian w Statucie.
10. Wybory: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
11. Ukonstytuowanie nowych organów TPMHN.
12. Wolne wnioski.
13. Uchwała programowa.
14. Zakończenie obrad