WYDARZENIA

28.05.2022 Rajd z Józefem Wybickim

XVII RAJD PIESZY Z  JÓZEFEM WYBICKIM czyli wyprawa po generalskie epolety

Misja przedsięwzięcia:

Rajd pieszy z generałem Józefem Wybickim ma dać możliwość spotkania z historią, przeżycia jej jako przygody, poznania życia i dzieła Józefa Rufina Wybickiego. 

„Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoski 

za Twoim przewodem złączem się z narodem.”.

                                                                   Józef Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

Cel

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz odkrywanie w historii wzorców i autorytetów poprzez poznawanie życia i działalności Józefa Wybickiego, jego związków z Polską i Kaszubami;

 • Utrwalenie w świadomości społecznej Roku Wybickiego oraz ważnych rocznic związanych z postacią autora słów hymnu: 200. rocznicy śmierci, 275. rocznicy urodzin, 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, 95. rocznicy ustanowienia Pieśni Jeszcze Polska nie umarła hymnem RP.

 • Poznanie piękna Ziemi Kaszubskiej.

Czas:   sobota 28 maja 2022 r.

Miejsce:

START - Sikorzyno - Dwór Rodziny Wybickich

META - Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego

Uczestnicy:

a) szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem ze wszystkich typów szkół w kategoriach:

 • klasy I-IV podstawowe

 • klasy V-VIII 

 • szkoły ponadpodstawowe

b) osoby indywidualne;

jeden opiekun może opiekować się jedną grupą

Harmonogram rajdu i konkursu 

 • szkoła może wytypować dowolną liczbę grup

 • uczestnicy przygotowują się do konkursu wiedzy o Józefie Wybickim na podstawie zalecanych materiałów: 

  • „Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu w dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego” Władysław Zajewski, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004,

  •  ”Mazurek Dąbrowskiego”- Dioniza Wierciechowa,

  • „Stworzony do chwały”, Alfred Znamierowski, Editions Spotkania 1995,

  • „Orzeł Biały” Alfred Znamierowski, Warszawa 2016

  • materiałów umieszczonych na stronie www.jozefwybicki.pl w zakładce Majówka z Wybickim.

  • „Hymn Narodowy” Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Warszawa 2017 MSWiA - publikacja dostępna na str. Internetowej www.mswia.gov.pl

  • „Wybiccy herbu Rogala”. J. Kowalkowski Wyd. DiG

  • i innych wybranych przez siebie pozycji. 

 • uczestnicy pokonują trasę długości ok 13 km pieszo lub nordic-walking

 • ZGŁOSZENIA – zawierające informacje o liczbie grup i uczestników prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r. włącznie na adres email: promocja@kartuskipowiat.pl, tel. 58 694 82 65, 58 694 82 61.

 • Rejestracja uczestników i opiekunów w dniu rajdu od godziny 8:00 w Sikorzynie

 • na początku rajdu uczestnicy rozwiązują test, a w czasie rajdu, na każdej z tras odpowiadają na pytania zadawane na punktach kontrolnych, za które otrzymają punkty zapisywane w Paszporcie oraz realizują zadania wyznaczone przez organizatorów; test i zadania mają określony limit czasowy;

 • rozstrzygnięcie konkursu na podstawie zdobytych punktów nastąpi w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci „XVII RAJDU PIESZEGO Z  JÓZEFEM WYBICKIM”;

 • laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy;

 • Epolety generalskie przyzna jury szkole, której zespół uzyskał najlepszy wynik podczas rajdu

 • Nagrodę specjalną otrzymać szkoła, która uzyska największą średnią ważoną punktów;

 • Nagrodę specjalną otrzymać szkoła, która wystawi największą liczbę grup; 

 • Kategoria open – dla najlepszej grupy ze wszystkich grup we wszystkich kategoriach;

 • uczestnicy konkursu będą oceniani w kilku kategoriach, przez jury powołane przez organizatorów:

I.              Uczniowie szkół podstawowych  w klasach I- IV

II.             Uczniowie szkół podstawowych w klasach V-VIII 

 1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych;

 2. Grupy pozaszkolne

 Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na rajd na koszt placówki typującej, a uczestnicy indywidualni na koszt własny;

 • Paszporty z punktami za wykonane zadania przyjmowane będą w Będominie do godz. 15:00. Grupy oddające paszporty po terminie otrzymują 0 punktów.

 • Organizatorzy zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo podczas całej imprezy. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • Na zakończenie przewidziany jest: występ artystyczny, wręczenie nagród i poczęstunek;

 • Organizatorzy nie zapewniają sprzętu sportowego oraz noclegów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu i rajdu udzielają:

 1. Małgorzata Gańska - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, tel. 506 144 193.

 2. Tomasz Szala – Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, tel. 58 680-18-48.

 3. Daniel Dobka – Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 694-82- 65

Biuro konkursu 

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy,
tel.58 694 82 60,58 694 82 61

Organizatorzy:

 • Starosta Kartuski;
 • Starosta Kościerski;
 • Wójt Gminy Stężyca;
 • Wójt Gminy Nowa Karczma;
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział  Stężyca i Nowa Karczma;
 • Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie – właściciele Maria i Leszek Zakrzewscy;
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

Przy realizacji projektu współpracują: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie;

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie;

Przewodnik terenowy po Kaszubach – Artur Zagozdon; 

UWAGA!

RAJD ROZPOCZNIE SIĘ W SIKORZYNIE, A ZAKOŃCZY W BĘDOMINIE