WYDARZENIA

19.05.2018 Majówka z gen. Józefem Wybickim

19 maja 2018 roku rusza już po raz XIII Majówka z gen. Józefem Wybickim na trasie: Sikorzyno - Będomin. Zapraszamy!!!

REGULAMIN:

Misja przedsięwzięcia:

Rajd i konkurs z generałem Józefem Wybickim” mają w założeniu organizatorów dać możliwość spotkania z historią, przeżycia jej jako przygody, spotkania z Wielkimi Autorytetami w urokliwych miejscach naszej Wielkiej i Małej Ojczyzny.

„Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoski

za Twoim przewodem złączem się z narodem.”.

                                                                   Józef Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

Cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz odkrywanie w historii wzorców i autorytetów poprzez poznawanie życia i działalności Józefa Wybickiego, jego związków z Polską i Kaszubami;
 • Utrwalenie w świadomości społecznej ważnych rocznic związanych z Józefem Wybickim: 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, 200. rocznica śmierci Jana Henryka Dąbrowskiego, 40-lecie istnienia MHN w Będominie;
 • poznanie piękna Ziemi Kaszubskiej.

Czas:  sobota 19 maja 2018 r.

Miejsce:

START  - Sikorzyno- Dwór Rodziny Wybickich

META   - Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego

Uczestnicy:

w konkursie uczestniczą:

 • szkolne zespoły 3-osobowe z opiekunem ze wszystkich typów szkół: podstawowe,  gimnazja, ponadgimnazjalne;
 • grupy pozaszkolne
 • osoby indywidualne;

Harmonogram rajdu i konkursu: 

 • szkoła może wytypować dowolną liczbę grup
 • uczestnicy przygotowują się do konkursu wiedzy o Józefie Wybickim na podstawie zalecanych materiałów:
  • „Józef Wybicki. Konfederat. Organizator Legionów. Mąż stanu w dobie Napoleona. Senator Królestwa Polskiego” Władysław Zajewski, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004,
  •  ”Mazurek Dąbrowskiego”- Dioniza Wierciechowa,
  • „Stworzony do chwały”, Alfred Znamierowski, Editions Spotkania 1995,
  • „Orzeł Biały” Alfred Znamierowski, Warszawa 2016
  • materiałów umieszczonych na stronie www.jozefwybicki.pl w zakładce „Majówka z Wybickim.
  • „Hymn Narodowy” Małgorzata Gańska, Przemysław Rey, Warszawa 2017 MSWiA - publikacja dostępna na str. Internetowej www.mswia.gov.pl
  • i innych wybranych przez siebie pozycji.
 • uczestnicy pokonują jedną z dwóch przygotowanych tras:

a)     rowerową  - około 25 km;

      b)     pieszą – około 15 km;         

 • ZGŁOSZENIA – należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
  20 kwietnia 2018 r. wyłącznie na adres  emai
  l: promocja@kartuskipowiat.pl , tel. 58 694 82 60,58 694 82 61.
 • na początku rajdu uczestnicy rozwiązują test, a w czasie rajdu, na każdej z tras odpowiadają na pytania zadawane na punktach kontrolnych, za które otrzymają punkty zapisywane w Paszporcie oraz realizują zadania wyznaczone przez organizatorów; test i zadania mają określony limit czasowy;
 • rozstrzygnięcie konkursu na podstawie zdobytych punktów nastąpi w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gdzie zostaną wyłonieni laureaci „XIII Rajdu i konkursu wiedzy o generale Józefie Wybickim i historii Hymnu Polskiego”;
 • laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy;
 • Epolety generalskie przyzna jury szkole, która uzyska największą średnią ważoną punktów;
 • Nagrodę specjalną- może otrzymać szkoła, która wystawi największą liczbę grup;
 • Kategoria open – dla najlepszej grupy ze wszystkich grup we wszystkich kategoriach;
 • uczestnicy konkursu będą oceniani w kilku kategoriach, przez jury powołane przez organizatorów:

            I.              Uczniowie szkół podstawowych – zespołowo;

            II.             Uczniowie szkół gimnazjalnych – zespołowo;

 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zespołowo;
 2. Grupy pozaszkolne  - zespołowo

 Postanowienia końcowe: 

 • Uczestnicy przyjeżdżają na rajd na koszt placówki typującej, a uczestnicy indywidualne na koszt własny;
 • Rejestracja grup od godziny 8:00 w Sikorzynie,
 • Uczestnicy rajdu rowerowego posiadają własny sprawny sprzęt, w tym kaski ochronne, kamizelki;
 • Organizatorzy zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo podczas całej imprezy. Uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Na zakończenie przewidziany jest: występ artystyczny, wręczenie nagród i poczęstunek;
 • organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu i rajdu udzielają:

 1. Małgorzata Gańska - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, tel. 58 687-71-83.
 2. Tomasz Szala – Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, tel. 58 680-18-48.
 3. Katarzyna Kurowska – Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 694-82- 61

Biuro konkursu

Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy,
tel.58 694 82 60,58 694 82 61

Organizatorzy:

Starosta Kartuski;

Starosta Kościerski;

Wójt Gminy Stężyca;

Wójt Gminy Nowa Karczma;

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział  Stężyca i Nowa Karczma;

Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie – właściciele Maria i Leszek Zakrzewscy;

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Przy realizacji projektu współpracują:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie;

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie;

Przewodnik terenowy po Kaszubach – Artur Zagozdon;

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kościerzynie;

Barbara Łagoza (lekarz)

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka kaszubskiego Remùsowi Drëszë

 

UWAGA!

RAJD ROZPOCZNIE SIĘ W SIKORZYNIE A ZAKOŃCZY W BĘDOMINIE